Een GroenLinks perspectief

Eens per jaar kijkt de raad bewust vooruit naar de komende jaren. De 'Perspectiefnota' heet het stuk waarin het college het coalitieakkoord vertaalt in beleid voor de komende jaren. Deze woensdag werd dit beleid unaniem vastgesteld door de raad. Het is de koers die we hebben gekozen, op hoofdlijnen. Fractievoorzitter Charlotte de Roo gaf de GroenLinkse visie op dit perspectief.

'GroenLinks vindt de perspectiefnota een goede verwerking van het coalitieakkoord. De koers is duidelijk: een toekomstbestendige gemeente met een open samenleving met ruimte voor iedereen, een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving en een moderne organisatie.

Er is wel roet in ons eten gegooid. De Haagse septembercirculaire slaat kraters in onze begroting. Bij het opstellen van het coalitieakkoord was het al een hele uitdaging om alle wensen, taken en opdrachten financieel solide te verwerken. Ons college was er deze zomer in geslaagd om met een financieel sluitende perspectiefnota te komen. Ondanks de ozb-verhoging wordt het steeds moeilijker om tot een sluitende begroting te komen. Onze plannen worden gefrustreerd doordat Den Haag nog steeds bezuinigt op de gemeenten terwijl we er meer taken bij krijgen.

Wij zijn gedwongen om te kijken waar wij kunnen temporiseren. Sommige vragen worden nog urgenter, zoals bijvoorbeeld: halen we in 2020 de omslag in het sociale domein? Anders kunnen we in 2020 een behoorlijke tegenslag krijgen. Nog een krater in de begroting dus!

 

Hoe nu verder? Het college zal opnieuw aan de slag moeten om de koers te houden, maar zal meer tijd nodig hebben om de doelen te bereiken. Wij geven graag een aantal aandachtspunten mee!

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat we integraal gaan werken zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Dorpsgericht werken leent zich hier bij uitstek hier. Een leefbare wijk heeft zowel te maken met groen en veiligheid als met verkeer en zorg.

 

Hiervoor is ondersteuning nodig, ook kleinschalige inwonersinitiatieven hebben financiële steun nodig. Het moet duidelijk zijn waar inwoners kunnen aankloppen als ze een goed idee hebben. In de motie bij de begroting van 2018 hebben we gevraagd om één aanspreekpunt hiervoor op het gemeentehuis. Maar in deze benarde financiële situatie kunnen we ons ook voorstellen dat dit nu meegenomen wordt in het dorpsgericht werken. Hoe ziet het college dit?

 

De nieuwe programmabegroting (samenleving, omgeving en organisatie) speelt een grote rol in meer integraal werken. Het moet weer één organisatie worden, waarbij het sociaal domein ook geïntegreerd is in de andere domeinen. Het is daarom vreemd dat onder Samenleving in de perspectiefnota een apart stuk over organisatie staat. Wat is de bedoeling geweest van het college met deze aparte benadering?

 

De ambtelijke organisatie moet in staat zijn om een toekomstbestendige gemeente te realiseren. Het is belangrijk om onze organisatie op orde te krijgen. Het is een tikkende tijdbom onder de begroting. Er is een duidelijke stappenplan nodig voor de organisatieontwikkeling. Op korte termijn moet er een overzicht van concrete maatregelen komen. Een serieuze opdracht voor het College.

 

Voorzitter, in onze leefomgeving speelt groen en klimaat een belangrijke rol. Bomen zorgen voor schaduw en minder hittestress in de wijken. Wij doen aan kapitaalvernietiging als we de investering in bomen nu niet oppakken. De effecten van de buitengewoon warme zomer leiden ook tot de vraag of we in deze herfst en winter veel stormschade krijgen van omvallende bomen. Het lijkt ons verstandig om hier rekening mee te houden. We moeten naar klimaatbestendig groen, ook in onze groenstructuur. Op welk manier houden we rekening met de klimaatveranderingen in de begroting van ons groen, zoals bijvoorbeeld de extreme droogte en de stormschade? Wat is de insteek van het college hierin?

De plannen voor het sociaal domein kunnen wat GroenLinks betreft wel scherper geformuleerd worden. De intentie is goed, maar wat betekent het concreet? Meer samenredzaamheid, een permanente uitstroomstimulans voor de hulpverlening: hoe merken inwoners dat in de praktijk?

Graag extra aandacht voor onvrede in de wijk. De politie heeft daar vaak mee te maken. Soms is dit een zorgvraag en soms een zaak voor buurtbemiddeling

Soms is het ook een zaak van het functioneren van de organisatie  op het gemeentehuis. Wanneer processen verkeerd lopen dan is het belangrijk om te kijken waarom. De gemeente moet een open gesprekspartner zijn voor de inwoner, ook of juist als je het niet met elkaar eens bent. Dat geldt niet alleen voor het sociale domein, maar ook op andere gebieden zoals ruimtelijke ordening.

De veranderingen in de organisatie zijn bij uitstek het juiste moment om ook via een ombudspersoon signalen te krijgen en suggesties over processen die beter kunnen. Hoe gaat het college de ombudspersoon inzetten zodat inwoners daar makkelijk terecht kunnen?'