Hoe pakt Renkum de asbestdaken aan?

Voor 2024 moeten alle daken met asbest zijn vervangen. Wij stelden vragen over asbestdaken in onze gemeente en welke aanpak het college kiest om te zorgen dat alles tijdig vervangen wordt. Renkum wil ontzorgen, goed informeren en kijken naar de mogelijkheden voor subsidie wanneer asbestverwijdering gecombineerd wordt met dakisolatie.

In de uitzending van het programma “Kassa” van zaterdag 4 februari 2017 is aandacht besteed aan het verbod op asbestdaken voor 2024. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Asbestvezels zijn een gezondheidsrisico. De vezels kunnen diep in de longen doordringen en longkanker veroorzaken. Elk jaar overlijden volgens de overheid ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer.

Daarom moeten asbestdaken voor 2024 vervangen worden. Dit betekent dat ook inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Renkum alle asbest daken moeten vervangen. Gemeenten kunnen eigenaren beboeten als ze hier niet aan voldoen.

 

Vraag 1.

Heeft de gemeente zicht op het aantal particuliere daken in de gemeente Renkum die voor 2024 vervangen moeten worden? Is dit in kaart gebracht?

Antwoord.

Nee, de gemeente Renkum heeft op dit moment nog niet goed in beeld hoeveel particuliere daken er vervangen moeten worden. Wel zijn er voor de regio Arnhem schattingen bekend over de hoeveelheid asbest per gemeente. Voor de gemeente Renkum wordt deze geschat op 6,7 ha asbestdaken die als volgt zijn verdeeld:

  • Landbouw 2,6 ha,
  • Bedrijfsterrein 0,5 ha
  • Stedelijk 2.2.ha.

De kosten om een goede inventarisatie voor onze gemeente te laten uitvoeren bedragen ongeveer €6.000,- We willen dit project dit jaar nog laten uitvoeren.

 

Vraag 2.

Soms gaat het om meerdere woningen onder een dak. Soms gaat het om een hele wijk. Een gezamenlijke aanpak is dan vaak gewenst. Hoe kan de gemeente de inwoners faciliteren, informeren en ondersteunen in dit proces, zodat de vervanging van de daken wel plaatsvindt binnen de komende zeven jaar?

Antwoord.

Wij zijn op dit moment aan het bekijken welke rol wij als gemeente hierin moeten pakken. We denken hierbij vooral aan het ontzorgen en goed informeren van onze inwoners. Hierbij proberen we een koppeling te maken met het project “Bewust Wonen”. Vanuit de VNG komt er (zeer waarschijnlijk in maart 2017) een informatiepakket met daarin voorlichtingsmateriaal, informatiepagina’s voor huis aan huisbladen etc.. Dit materiaal willen we gaan gebruiken om de voorlichting richting onze inwoners te starten.

 

Vraag 3.

Hoeveel asbestdaken heeft gemeente Renkum zelf in eigendom? Op welke termijn worden deze daken vervangen? Is er hier rekening mee gehouden in de renovatieplannen? Graag ontvangen wij een overzicht met de betreffende gebouwen en de ingeplande vervangingstermijn.

Antwoord.

Voor zover bekend heeft de gemeente geen asbestdaken in haar bezit.

Dit blijkt ook uit alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd. Echter, niet alle panden zijn onderzocht. Wel heeft de Ballon in Renkum asbestpanelen aan de buitenwanden. We zijn in overleg met de wijkvereniging die het pand gebruikt om te bekijken wat met dit pand willen gaan doen. Er is voor dit pand in wel een asbestbeheersplan opgesteld. In dit plan staat bijvoorbeeld dat er niet in de wanden geboord mag worden

 

Vraag 4.

Heeft de gemeente in kaart gebracht welke bedrijven en instellingen asbestdaken hebben? Als ja, om hoeveel m2 gaat het? Als nee, wanneer verwacht gemeente Renkum dit duidelijk te hebben?

Antwoord.

Zoals bij vraag 1 al is aangegeven heeft de gemeente nu nog geen goed beeld van de aanwezig asbestdaken. Wij willen wel een inventarisatie laten uitvoeren.

 

Vraag 5.

Verwaarloosde asbestdaken moeten nu al verwijderd worden. De gemeente kan nu al eisen om het dak meteen te verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. Voert de gemeente controle uit op verwaarloosde daken? Als ja, hoeveel verwaarloosde daken heeft de gemeente geconstateerd in 2016? Als nee, waarom niet?

Antwoord.

Het is op dit moment niet verboden om een asbestdak te hebben. We zijn dan ook niet actief op zoek naar (verwaarloosde) asbestdaken. Wel wordt er bij calamiteiten altijd opgetreden. Als we dus een dak zien dat gevaar oplevert voor de volksgezondheid, wordt hier meteen actie op ondernomen (in de vorm van bijvoorbeeld bestuursdwang of een last onder dwangsom.) Dit komt bij ons ongeveer 2 a 3 keer per jaar voor.

 

Vraag 6.

Op welke manier kan de gemeente Renkum een positieve rol spelen in de aanpak van dit probleem? Is de gemeente bijvoorbeeld in gesprek met provincie Gelderland over mogelijke subsidies?

Antwoord.

Tijdens een door de provincie georganiseerde bijeenkomst op 8 maart 2017, heeft de provincie opnieuw aangegeven dat de provincie wel een faciliterende rol wil spelen maar dat ze geen subsidie gaat verlenen voor het verwijderen van asbestdaken. De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop die gold voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok is inmiddels ook gesloten. Alleen de provincie Friesland heeft de regeling verlengd.

Tijdens de bijeenkomst op 8 maart bleek wel dat de financiering voor de dakeigenarenvaak een groot probleem is. Veel eigenaren die het asbest willen verwijderen kunnen dit niet betalen en vanuit de bank zijn er vaak geen financieringsmogelijkheden. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om een fonds op te richten voor het verwijderen van asbestdaken. Dit kan echter nog wel twee jaar duren.

 

Vraag 7.

Is asbest -sanering en -controle op daken een prioriteit in de komende jaren voor ODRA?

Antwoord.

De ODRA is een uitvoeringsdienst en het is dus niet aan de ODRA om prioriteiten te stellen, dat doen wij als gemeente. We zijn nu dan ook in overleg met de ODRA over wat zij op dit gebied voor ons kunnen betekenen. Het is daarvoor wel van belang dat we eerst een inventarisatie laten uitvoeren zodat we duidelijk in beeld hebben waar het over gaat.

 

Vraag 8.

Kan de duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen ook ingezet worden in de lijn van het provinciale beleid: asbest eruit, zonnepanelen erop?

Antwoord.

Nee, de duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen is niet in te zetten voor het verwijderen van asbestdaken. De duurzaamheidslening wordt alleen verstrekt voor het toepassen van duurzame maatregelen. Onder een duurzame maatregel wordt verstaan een maatregel die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te worden (zoals verwoord in de Milieunota gemeente Renkum); oftewel een maatregel die leidt tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.

 

Vraag 9.

Is de duurzaamheidslening voor particulieren uit te breiden voor asbestverwijdering als het evt. in combinatie is met dakisolatie?

Antwoord.

Ja, dat is wel mogelijk. Er is tenminste al één gemeente (Sliedrecht) waar de duurzaamheidslening gebruikt mag worden voor het verwijderen van asbestdaken. Als de raad dat wil dan moet wel de verordening worden aangepast en opnieuw door de raad worden vastgesteld. Waarschijnlijk zal dan ook het bedrag dat nu door ons beschikbaar is gesteld moeten worden verhoogd.