De weg van kruispunt Kievitsdel richting Heelsum, onder de A50 door, tot het dorp Heelsum is een gevaarlijk stuk voor fietsers. Het fietspad is smal, ligt dichtbij de rijbaan en de auto's mogen er 80 km/u. Wij willen al heel lang dat dit verandert.

Al eerder vroeg onze fractie om aanpak van dit stuk weg. Het is niet veilig voor fietsers en de hard rijdende auto's geven veel geluidsoverlast. Aan de omwonenden is onlangs meegedeeld dat de provincie heeft besloten deze weg niet aan te pakken.

Dus geen maatregelen om het fietspad veiliger te maken, geen verlaging van de snelheid van 80 km naar 60 km en geen stil asfalt.

Het gaat hier om een wegtraject van nog geen 1000 meter met een parallel (smal) fietspad dat op gelijke hoogte ligt met de weg, alleen gescheiden van elkaar door een minimaal stukje gras.
Zo meteen, bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen hier weer ongeveer 1000 fietsers per werkdag passeren. Ook zijn er zijwegen en uitritten die direct op de weg uitkomen.  Een zeer onveilige verkeerssituatie.
Ons commissielid Marlies de Groot stelde het college hier vragen over.

Vragen

1.     Heeft de gemeente in de periode februari tot aan nu contact met de Provincie gehad over de herinrichting van N782, met name over het deel Kievitsdel tot aan de gemeentegrens.
Wat zijn de uitkomsten  hiervan?

2.     Deelt het College onze mening dat dit stuk weg een onveilige situatie voor fietsers oplevert door enerzijds de inrichting van de weg & fietspad  en anderzijds door de hoge toegestane snelheid  van 80 km op dit weggedeelte.
-        Zo nee, wat zijn uw argumenten hiervoor en zo ja, wat gaat u ondernemen om deze situatie te verbeteren?

3.     Voor de (her)inrichting van wegen hanteert de Provincie Gelderland het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2 (PVVP-2), waarbij de principes van Duurzaam Veilig Verkeer als uitgangspunt dienen. Dit betekent dat wegen op grond van hun functie en gebruik ingedeeld worden als erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg en stroomweg.
De N782 is door de Provincie gekwalificeerd als erftoegangsweg (en niet als gebiedsontsluitingweg) omdat zijwegen en uitritten van woningen direct op de weg uitkomen. En ook vanwege de oversteekmogelijkheden voor auto’s, fietsers en voetgangers.
Heeft het College de Provincie gewezen op de ‘status’ van deze weg (erftoegangsweg) en de o.i. logische gevolgen voor de inrichting, nl verlaging van de snelheid tot 60 km en een veiliger fietspad.  En zo ja, wat is de reactie van provincie hierop?

4.     De aan- en omwonenden van de weg van Kievitsdel tot aan de gemeentegrens van Heelsum wonen/leven in een omgeving die door de A-50, de N225 en de N782 wordt begrensd. Aan de noord-oostzijde ligt tevens het Heelsums Beekdal ( natura 2000). Bij elkaar zorgen deze wegen voor een aanzienlijke hoeveelheid geluid voor mens en dier. Stil asfalt (ZOAB) is volgens de Provincie de aangewezen methode om het geluidsniveau te verminderen (Actieplan Geluid).
Is het College bereid om met de Provincie de mogelijkheden te onderzoeken om ook dit stuk weg opnieuw te asfalteren (tegelijk met de herinrichting) met ZOAB/stil asfalt.

5.     Klopt het dat de gemeente voor een deel mee moet betalen voor de herinrichting en zo ja, welke afspraken zijn hier over gemaakt?

6.     In februari 2014 heeft voormalig wethouder van Lent de raad geïnformeerd dat ook op dit traject aanpassingen zouden plaatsvinden zodat het fietspad toegerust is als onderdeel van de snelfietsroute Arnhem-Wageningen. Hierdoor zou het fietspad ook veiliger worden.

-        Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vorderingen van een snelfietsroute Arnhem – Wageningen, met name mbt het traject Kievitsdel –gemeentegrens.  En wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor de inrichting van het fietspad

7.     Is het College bereid om op zeer korte termijn in overleg te gaan met de Provincie om te zorgen:
a.     dat er aanpassingen komen aan het fietspad zodat het veilig en toekomstbestendig is;
b.      dat de toegestane snelheid naar 60 km verlaagd wordt.
c.     Dat dit weggedeelte ingericht wordt als een erftoegangsweg?