Vragen over het splitsen van woningen

In onze gemeente staan relatief veel grote huizen. En toch wonen mensen steeds vaker alleen. GroenLinks ziet voordelen in het splitsen van huizen in twee of meer zelfstandige woningen. Er is minder grond nodig voor nieuwe woningen, mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven en de woonlasten worden lager. Marlies de Groot stelde vragen aan het college.

Komende jaren wordt in onze gemeente een aantrekkende  vraag naar -zelfstandige- huisvesting voorzien. Uit het onlangs verschenen eindrapport Regionale Woningmarktanalyse (Companen, 10-1-2017)  blijkt een groei van het aantal huishoudens, met name in de categorie bemiddelde  alleenstaanden of paren zonder kinderen, tussen de 30-44 jaar en boven de 65. Het splitsen van woningen kan, naast nieuwbouw, voorzien in de vraag naar huisvesting ( zie ook blz 23 Eindrapport Woningmarktanalyse).  

In onze gemeente staan relatief veel woningen met een groot volume, die zich -met enige aanpassing- lenen voor splitsing. GroenLinks ziet een aantal grote voordelen in het splitsen van huizen in 2 of meer zelfstandige wooneenheden. De voordelen zijn volgens ons:  Er is minder -nieuwe- grond nodig voor woningbouw (inbreiding); de huidige bewoners kunnen in hun eigen woning blijven wonen; door verkoop van een deel van de woning komt er geld vrij voor bijvoorbeeld onderhoud en -indien nodig- het inkopen van zorg; en bewoners kunnen elkaar burendiensten verlenen.
 

Groenlinks heeft hierover vragen.

 1. Woningsplitsing kan gezien worden als een manier om te voorzien in de vraag naar zelfstandige huisvesting of tegemoet te komen aan de woonwensen van eigenaar-bewoners. Zo kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen of in de directe omgeving van bijvoorbeeld familie of gelijkgestemden. Ook kan het geld dat vastzit in de ‘stenen’ vrijgemaakt worden voor andere doelen.
  a. Informeert en faciliteert de gemeente op dit moment huiseigenaren wanneer zij hun woning willen splitsen? Op welke manier doet de gemeente dit? En zo niet, wat zijn de redenen om dat niet te doen?
   
 2. Hoeveel verzoeken krijgt de gemeente jaarlijks binnen om een huis te splitsen? Hierbij doelen we ook op de verzoeken om informatie naar de mogelijkheden voor splitsing. Graag ook  toelichting over de verdere afhandeling van deze verzoeken. 
   
 3. Welke formele (regelgeving, bestemmingsplannen) en praktische belemmeringen zijn er volgens het College ten aanzien van het splitsen van woningen?

  Welke oplossingen ziet het College hiervoor?
  a. Heeft de gemeente regels aan de hand waarvan een splitsingsverzoek wordt behandeld?
  b. Hanteert de gemeente een bepaalde handelswijze om splitsingsverzoeken toe te staan, te faciliteren, te ontmoedigen of af te wijzen?
  c. Welke criteria of beweegredenen liggen hieraan ten grondslag?
  d. Maakt het uit of een woning in een dichter of dunner bebouwd gebied ligt?
  e.  Maakt het uit hoe groot de woning is? Voor de splitsing en/of na de splitsing?