Vragen over watergebruik en rioolheffing

Zorgvuldig omgaan met water hoort bij de kernwaarden van GroenLinks. Het beperken van onnodig drinkwatergebruik en zorg dragen voor een gezonde grondwaterstand zijn daar onderdeel van. Het koppelen van de rioolheffing aan het feitelijke watergebruik kan inwoners stimuleren tot bewuster watergebruik. Namens GroenLinks stelde Marlies de Groot samen met de fractie van D66 vragen hierover.

Het produceren van drinkwater evenals het afvoeren en zuiveren van afvalwater en hemelwater is een kostbaar proces. Het belang van schoon drinkwater en een goede grondwaterstand is essentieel voor mensen, dieren, natuur en voor de industrie. Het is duidelijk dat menselijk gedrag en economische drijfveren invloed hebben op de kosten van schoon drinkwater.

GroenLinks en D66 zijn voorstander van het onderzoeken en aanjagen van manieren waarop huishoudens en bedrijven zorgvuldiger met (grond)water kunnen omgaan, zoals het koppelen van de rioolheffing aan het feitelijk waterverbruik.   

In het raadsvoorstel voor de lokale tarieven behandeld in de raad van 21 december 2016 concludeert het College dat het koppelen van de rioolheffing aan het feitelijk waterverbruik niet zinvol is.

D66 en GroenLinks vinden dat bij nadere bestudering de onderbouwing van de conclusie een aantal vragen oproept:

Vraag 1
In het coalitieakkoord staat dat  : “..Eveneens wordt onderzocht of de rioolheffing gekoppeld kan worden aan het feitelijke watergebruik. Al dan niet in combinatie met een gezamenlijke heffing rioolheffing, waterschapslasten en drinkwaterverbruik. “

In het raadsvoorstel van afgelopen jaar wordt verwezen naar de introductie van de huidige heffingsmaatstaf in 2006. Toen was het administratief niet haalbaar om per adres het waterverbruik cq waterafvoer te meten. Nu is het 11 jaar later.

1a. Kunt u ons uitleggen of de factoren waarom het in 2006 niet mogelijk was nog steeds gelden? Graag een onderbouwde reactie.
Zijn er in het land ook gemeenten die wel zijn overgestapt op een heffing op basis van waterverbruik, hoeveel en wat zijn hun ervaringen ?

De fractie van GroenLinks heeft daarnaast een aantal technische vragen:

1b. In het coalitieakkoord staat dat er mogelijk een combinatie met de rekening voor het drinkwater van Vitens  gemaakt zou kunnen worden. Op dit moment geven inwoners zelf de stand van de watermeter door en vindt  er een periodieke controle plaats door Vitens van het feitelijke waterverbruik.

Heeft u de mogelijkheid onderzocht om een combinatie te maken met de meting van het waterverbruik zoals door Vitens wordt gedaan? Wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?  Graag een onderbouwde reactie.

Vraag 2
Bij de introductie van de huidige systematiek mbt de rioolheffing in 2006 was het wel mogelijk om bedrijven op basis van waterafvoer/afvalwater aan te slaan. Er is gekozen om per 250 m3 afvalwater een bedrag te heffen (2017: € 192,70) met een maximum van 10.250 m3 ofwel € 7900,70.
Zie art. 6 Rioolheffing. In het raadsvoorstel van december 2016 lijkt er geen aandacht besteed te worden aan het waterverbuik cq de waterafvoer van niet-woningen en de mogelijkheden om dit te verminderen.

2a. Is het College in gesprek (geweest) met bedrijven / niet-woningen om het waterverbruik cq de waterafvoer te beperken? Wat zijn daar de resultaten van?

2b. Welke mogelijkheden ziet het College om het waterverbruik dan wel waterafvoer van niet-woningen/bedrijven te beperken?

2c. Wat is de hoeveelheid water dat in 2016 of 2015 door bedrijven is afgevoerd?
En hoeveel bedrijven vallen in de categorie  10.250m3 en meer ? Hoeveel water voert deze groep bedrijven in totaal af?

Vraag 3
Grondwater is een basis voor ons drinkwater. Bedrijven gebruiken ook grondwater in plaats van ‘duur’ drinkwater voor productieprocessen. Het grootschalig oppompen van grondwater is een belangrijke oorzaak voor de verdroging van  land. Zie ook http://www.milieuloket.nl/id/vhurdyxqgmyo/verdroging

3a. Welke inspanningen levert de gemeente Renkum (evt. in samenwerking met het Waterschap) om deze groep verbruikers minder water te laten oppompen?
Welke mogelijkheden heeft de gemeente zelf om bedrijven minder water te laten oppompen? En welke mogelijkheden heeft de gemeente in samenwerking met de Provincie dan wel het Waterschap om minder water te laten oppompen?

3b. Hoeveel bedrijven/huishoudens/agrariers in Renkum hebben een bronbemaling en hoeveel m3 water pompen zij op per jaar? Graag een uitsplitsing naar agrarische bedrijven en overige bronbemalers.

3c. Hoeveel kost een m3 grondwater voor de afnemer? Kan het voorkomen dat een bedrijf zowel voor het oppompen als voor het afvoeren van water kosten betaalt?