'Renkum moet geen simpel uitvoeringsbureau voor Den Haag worden'

Wat gaan we doen in 2019 en hoe gaan we dat betalen? Deze eerste begroting van de nieuwe periode is de financiële vertaling van het coalitieakkoord.
Nadat kortgeleden slecht nieuws kwam over de verminderde Rijksbijdrage, moest er stevig gesnoeid worden in de ambities. Sommige dingen zijn te belangrijk om op te bezuinigen, daarom diende Charlotte de Roo namens GroenLinks een aantal voorstellen in: om groene vrijwilligers te blijven ondersteunen, bestaande én nieuwe initiatieven; te verkennen of er een mindervalidenpad aangelegd kan worden om ook in de natuur te werken aan toegankelijkheid; en vanaf volgend jaar structureel geld te reserveren voor stormschade en schade door droogte aan bomen, zonder het reguliere budget voor boombeheer daarvoor te gebruiken. Deze voorstellen werden allemaal aangenomen.
Lees hier de complete bijdrage van GroenLinks.

‘Vandaag begin ik mijn verhaal met complimenten aan de betrokken ambtenaren. Sinds wij weer een financiële klap hebben kregen uit Den Haag in de vorm van de zogenoemde Septembercirculaire is er hard gewerkt om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Het is gelukt. Complimenten voor het college. Bijna elk programma moet inleveren, het is niet anders op dit moment. Als wij niet met een sluitende meerjarenbegroting komen, dan zal de Provincie ons onder preventief toezicht plaatsen. En dan hebben we niet langer de vrijheid om zelf keuzes te maken voor de toekomst.

De begroting is wel een kwetsbaar evenwicht en onze reserves worden ingezet om kapitaalvernietiging te voorkomen en onze risico’s te dekken. Het wordt moeilijker om nieuwe verrassingen op te vangen. Wij zullen als gemeente Renkum op weg naar de perspectiefnota in 2019 een aantal structurele keuzes moeten maken. GroenLinks wil zeker niet dat Gemeente Renkum alleen een lokaal uitvoeringsbureau is voor Den Haag. Bezuinigen door alleen nog wettelijke taken uitvoeren zal de lokale kleur van Renkum doen verdwijnen. Wat is dan het nut van een zelfstandige gemeente? GroenLinks staat voor toekomstbestendige, duurzame en sociale keuzes zoals in het coalitieakkoord verwoord en we volgen de richting zoals in de perspectiefnota is vastgesteld.

Een voorbeeld van een keuze die gemaakt is: een actief klimaatbeleid. De resultaten van klimaatverandering zien wij door de recorddroogte, gigantische stortbuien en hogere temperaturen. Omvallende bomen door klimaatverandering zijn nu al een feit in Renkum. Deze schade wordt in 2018 gedekt uit de post onvoorzien. Dat kan maar één keer. Wij vinden het belangrijk om te anticiperen op de risico’s voor de komende jaren en dat zien wij niet terug in de begroting en Najaarsnota. De schade van de komende herfst- en winterstormen kan voor het budget van groen funest zijn. We moeten ons beraden hoe we de gevolgen van droogte, plaagdieren en stormschade structureel gaan dekken. Hier willen we dus een oplossing voor. Wij dienen daarom de motie Bomen, gevolgschade storm en droogte in.

In Renkum hebben we een prachtig landschap. Onze inwoners genieten ervan en velen werken als vrijwilliger om het mooi te houden. Net dat extra plusje boven op het gewone onderhoud. Daarom vinden wij het erg jammer dat door de bezuinigingen geen nieuwe initiatieven in het landschapsbeleidsplan ondersteund kunnen worden. Bovendien is er een rij projecten op de plank komen te liggen, waaronder een mindervalidenpad. Het wordt steeds belangrijker om toegankelijkheid te bevorderen. Wij zijn er van overtuigd dat dit niet alleen een toegevoegde waarde heeft voor mindervaliden die graag een natuurroute willen bezoeken, maar dat dit pad een belangrijke toeristische waarde heeft voor onze gemeente. Daarom willen wij voorstellen om de reserve Landschapsbasisplan te gebruiken in 2019 zodat er ruimte is om hiermee aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we een amendement voorbereid.

En ander actueel onderwerp is de doorstroming op de woningmarkt. Als ouderen in te grote, niet levensloopbestendige woningen blijven zitten omdat er geen aantrekkelijke of betaalbare alternatieven zijn, is dat ook voor starters een probleem. Creatieve oplossingen als splitsing van woningen of bijbouwen op erven moeten ook meegenomen worden. Een dorpsgerichte aanpak is nodig. Daarom zijn wij mede-indieners van de motie stimuleren verhuisbereidheid ouderen.

Dan het sociale domein. Wij willen niet vooruit lopen op de evaluatie. Maar wel vragen om extra aandacht voor kinderarmoede. De vraag is of er genoeg bekendheid is voor de goede regeling die Renkum heeft ingesteld als Kindpakket. Er zijn middelen over voor deze groep en hetzelfde geldt voor de cliëntondersteuning. GroenLinks vindt het belangrijk om te kijken hoe het bereik vergroot kan worden. De motie van de PvdA hierover steunen wij dan ook van harte. 
Een vraag aan het college: Veiligheid krijgt een half fte extra formatie. Alle criminaliteitscijfers dalen, behalve jeugdoverlast. Waarom investeert u niet extra in jongerenwerk?

In het kader van een gezonde leefomgeving steunen wij zowel de motie Houtstook als de motie Rookvrije schoolpleinen en sportparken. Op weg naar schone lucht zijn dit belangrijke onderwerpen. Wij stellen ons voor dat het college dit gesprek gaat voeren in het reguliere scholenoverleg en met de sportverenigingen ivm met het opstellen van de nieuwe sport nota. De dialoog is voor ons het belangrijkste, borden met regels werken niet genoeg. 

GroenLinks houdt, ondanks de financiële uitdagingen, de ambities van deze coalitie scherp in het vizier. Deze financiële vertaling van het coalitieakkoord is weer een stap op de goede weg om samen met inwoners te werken aan een nog mooier Renkum.’

De motie en het amendement zijn te downloaden onder dit bericht. Ze werden allebei aangenomen.